TypeScript解构参数类型

酷课教程前面介绍了如何对数组和对象进行解构。解构还可以应用在函数参数列表中。示例如下:

function f0([x, y]) {}
f0([0, 1]);

function f1({ x, y }) {}
f1({ x: 0, y: 1 });

我们可以使用类型注解为解构参数添加类型信息。示例如下:

function f0([x, y]: [number, number]) {}
f0([0, 1]);

function f1({ x, y }: { x: number; y: number }) {}
f1({ x: 0, y: 1 });

酷客网相关文章:

赞(0)

评论 抢沙发

评论前必须登录!