LeetCode 227.基本计算器 II

力扣 227. 基本计算器 II

题目描述

给你一个字符串表达式 s ,请你实现一个基本计算器来计算并返回它的值。
整数除法仅保留整数部分。
示例 1:

输入:s = "3+2*2"
输出:7

示例 2:

输入:s = " 3/2 "
输出:1

示例 3:

输入:s = " 3+5 / 2 "
输出:5

提示:

 • 1 <= s.length <= 3 * 10^5
 • s 由整数和算符('+', '-', '*', '/')组成,中间由一些空格隔开
 • s 表示一个 有效表达式
 • 表达式中的所有整数都是非负整数,且在范围 [0, 2^31 - 1]
 • 题目数据保证答案是一个 32-bit 整数

解决方案

方法一:栈
思路
由于乘除优先于加减计算,因此不妨考虑先进行所有乘除运算,并将这些乘除运算后的整数值放回原表达式的相应位置,则随后整个表达式的值,就等于一系列整数加减后的值。

基于此,我们可以用一个栈,保存这些(进行乘除运算后的)整数的值。对于加减号后的数字,将其直接压入栈中;对于乘除号后的数字,可以直接与栈顶元素计算,并替换栈顶元素为计算后的结果。

具体来说,遍历字符串 s,并用变量 preSign 记录每个数字之前的运算符,对于第一个数字,其之前的运算符视为加号。每次遍历到数字末尾时,根据 preSign 来决定计算方式:

 • 加号:将数字压入栈;
 • 减号:将数字的相反数压入栈;
 • 乘除号:计算数字与栈顶元素,并将栈顶元素替换为计算结果。

代码实现中,若读到一个运算符,或者遍历到字符串末尾,即认为是遍历到了数字末尾。处理完该数字后,更新 preSign 为当前遍历的字符。

遍历完字符串 s 后,将栈中元素累加,即为该字符串表达式的值。

代码

C++语言

class Solution {
public:
  int calculate(string s) {
    vector<int> stk;
    char preSign = '+';
    int num = 0;
    int n = s.length();
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      if (isdigit(s[i])) {
        num = num * 10 + int(s[i] - '0');
      }
      if (!isdigit(s[i]) && s[i] != ' ' || i == n - 1) {
        switch (preSign) {
          case '+':
            stk.push_back(num);
            break;
          case '-':
            stk.push_back(-num);
            break;
          case '*':
            stk.back() *= num;
            break;
          default:
            stk.back() /= num;
        }
        preSign = s[i];
        num = 0;
      }
    }
    return accumulate(stk.begin(), stk.end(), 0);
  }
};

Java语言

class Solution {
  public int calculate(String s) {
    Deque<Integer> stack = new LinkedList<Integer>();
    char preSign = '+';
    int num = 0;
    int n = s.length();
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
      if (Character.isDigit(s.charAt(i))) {
        num = num * 10 + s.charAt(i) - '0';
      }
      if (!Character.isDigit(s.charAt(i)) && s.charAt(i) != ' ' || i == n - 1) {
        switch (preSign) {
          case '+':
            stack.push(num);
            break;
          case '-':
            stack.push(-num);
            break;
          case '*':
            stack.push(stack.pop() * num);
            break;
          default:
            stack.push(stack.pop() / num);
        }
        preSign = s.charAt(i);
        num = 0;
      }
    }
    int ans = 0;
    while (!stack.isEmpty()) {
      ans += stack.pop();
    }
    return ans;
  }
}

Go语言

func calculate(s string) (ans int) {
  stack := []int{}
  preSign := '+'
  num := 0
  for i, ch := range s {
    isDigit := '0' <= ch && ch <= '9'
    if isDigit {
      num = num*10 + int(ch-'0')
    }
    if !isDigit && ch != ' ' || i == len(s)-1 {
      switch preSign {
      case '+':
        stack = append(stack, num)
      case '-':
        stack = append(stack, -num)
      case '*':
        stack[len(stack)-1] *= num
      default:
        stack[len(stack)-1] /= num
      }
      preSign = ch
      num = 0
    }
  }
  for _, v := range stack {
    ans += v
  }
  return
}

JavaScript语言

var calculate = function(s) {
  s = s.trim();
  const stack = new Array();
  let preSign = '+';
  let num = 0;
  const n = s.length;
  for (let i = 0; i < n; ++i) {
    if (!isNaN(Number(s[i])) && s[i] !== ' ') {
      num = num * 10 + s[i].charCodeAt() - '0'.charCodeAt();
    }
    if (isNaN(Number(s[i])) || i === n - 1) {
      switch (preSign) {
        case '+':
          stack.push(num);
          break;
        case '-':
          stack.push(-num);
          break;
        case '*':
          stack.push(stack.pop() * num);
          break;
        default:
          stack.push(stack.pop() / num | 0);
      }  
      preSign = s[i];
      num = 0;
    }
  }
  let ans = 0;
  while (stack.length) {
    ans += stack.pop();
  }
  return ans;
};

C语言

int calculate(char* s) {
  int n = strlen(s);
  int stk[n], top = 0;
  char preSign = '+';
  int num = 0;
  for (int i = 0; i < n; ++i) {
    if (isdigit(s[i])) {
      num = num * 10 + (int)(s[i] - '0');
    }
    if (!isdigit(s[i]) && s[i] != ' ' || i == n - 1) {
      switch (preSign) {
        case '+':
          stk[top++] = num;
          break;
        case '-':
          stk[top++] = -num;
          break;
        case '*':
          stk[top - 1] *= num;
          break;
        default:
          stk[top - 1] /= num;
      }
      preSign = s[i];
      num = 0;
    }
  }
  int ret = 0;
  for (int i = 0; i < top; i++) {
    ret += stk[i];
  }
  return ret;
}

Python语言

class Solution:
  def calculate(self, s: str) -> int:
    n = len(s)
    stack = []
    preSign = '+'
    num = 0
    for i in range(n):
      if s[i] != ' ' and s[i].isdigit():
        num = num * 10 + ord(s[i]) - ord('0')
      if i == n - 1 or s[i] in '+-*/':
        if preSign == '+':
          stack.append(num)
        elif preSign == '-':
          stack.append(-num)
        elif preSign == '*':
          stack.append(stack.pop() * num)
        else:
          stack.append(int(stack.pop() / num))
        preSign = s[i]
        num = 0
    return sum(stack)

复杂度分析

时间复杂度:O(n),其中 n 为字符串 s 的长度。需要遍历字符串 s 一次,计算表达式的值。

空间复杂度:O(n),其中 n 为字符串 s 的长度。空间复杂度主要取决于栈的空间,栈的元素个数不超过 n。

赞(0)

评论 抢沙发

评论前必须登录!