LeetCode 922.按奇偶排序数组 II

力扣 922. 按奇偶排序数组 II

题目描述

给定一个非负整数数组 A, A 中一半整数是奇数,一半整数是偶数。

对数组进行排序,以便当 A[i] 为奇数时,i 也是奇数;当 A[i] 为偶数时, i 也是偶数。

你可以返回任何满足上述条件的数组作为答案。
示例:

输入:[4,2,5,7]
输出:[4,5,2,7]
解释:[4,7,2,5],[2,5,4,7],[2,7,4,5] 也会被接受。

提示:

 • 2 <= A.length <= 20000
 • A.length % 2 == 0
 • 0 <= A[i] <= 1000

解决方案一

方法一:两次遍历

思路和算法

遍历一遍数组把所有的偶数放进 ans[0],ans[2],ans[4],依次类推。

再遍历一遍数组把所有的奇数依次放进 ans[1],ans[3],ans[5],依次类推。

实现代码

C++

class Solution {
public:
  vector<int> sortArrayByParityII(vector<int>& A) {
    int n = A.size();
    vector<int> ans(n);

    int i = 0;
    for (int x: A) {
      if (x % 2 == 0) {
        ans[i] = x;
        i += 2;
      }
    }
    i = 1;
    for (int x: A) {
      if (x % 2 == 1) {
        ans[i] = x;
        i += 2;
      }
    }
    return ans;
  }
};

Java

class Solution {
  public int[] sortArrayByParityII(int[] A) {
    int n = A.length;
    int[] ans = new int[n];

    int i = 0;
    for (int x : A) {
      if (x % 2 == 0) {
        ans[i] = x;
        i += 2;
      }
    }
    i = 1;
    for (int x : A) {
      if (x % 2 == 1) {
        ans[i] = x;
        i += 2;
      }
    }
    return ans;
  }
}

C

int* sortArrayByParityII(int* A, int ASize, int* returnSize) {
  int* ans = malloc(sizeof(int) * ASize);
  int add = 0;
  for (int i = 0; i < ASize; i++) {
    if (A[i] % 2 == 0) {
      ans[add] = A[i];
      add += 2;
    }
  }
  add = 1;
  for (int i = 0; i < ASize; i++) {
    if (A[i] % 2 == 1) {
      ans[add] = A[i];
      add += 2;
    }
  }
  *returnSize = ASize;
  return ans;
}

JavaScript

var sortArrayByParityII = function(A) {
  const n = A.length;
  const ans = new Array(n);
  let i = 0;
  for (const x of A) {
    if (!(x & 1)) {
      ans[i] = x;
      i += 2;
    } 
  }

  i = 1;
  for (const x of A) {
    if (x & 1) {
      ans[i] = x;
      i += 2;
    }
  }

  return ans;
};

Golang

func sortArrayByParityII(a []int) []int {
  ans := make([]int, len(a))
  i := 0
  for _, v := range a {
    if v%2 == 0 {
      ans[i] = v
      i += 2
    }
  }
  i = 1
  for _, v := range a {
    if v%2 == 1 {
      ans[i] = v
      i += 2
    }
  }
  return ans
}

复杂度分析

时间复杂度:O(N),其中 N 是数组 A 的长度。
空间复杂度:O(1)。注意在这里我们不考虑输出数组的空间占用。

解决方案二

方法二:双指针

思路与算法
如果原数组可以修改,则可以使用就地算法求解。

为数组的偶数下标部分和奇数下标部分分别维护指针 i,j。随后,在每一步中,如果 A[i] 为奇数,则不断地向前移动 j(每次移动两个单位),直到遇见下一个偶数。此时,可以直接将 A[i] 与 A[j] 交换。我们不断进行这样的过程,最终能够将所有的整数放在正确的位置上。

实现代码

C++

class Solution {
public:
  vector<int> sortArrayByParityII(vector<int>& A) {
    int n = A.size();
    int j = 1;
    for (int i = 0; i < n; i += 2) {
      if (A[i] % 2 == 1) {
        while (A[j] % 2 == 1) {
          j += 2;
        }
        swap(A[i], A[j]);
      }
    }  
    return A;
  }
};

Java

class Solution {
  public int[] sortArrayByParityII(int[] A) {
    int n = A.length;
    int j = 1;
    for (int i = 0; i < n; i += 2) {
      if (A[i] % 2 == 1) {
        while (A[j] % 2 == 1) {
          j += 2;
        }
        swap(A, i, j);
      }
    }  
    return A;
  }

  public void swap(int[] A, int i, int j) {
    int temp = A[i];
    A[i] = A[j];
    A[j] = temp;
  }
}

C

void swap(int* a, int* b) {
  int t = *a;
  *a = *b, *b = t;
}

int* sortArrayByParityII(int* A, int ASize, int* returnSize) {
  int j = 1;
  for (int i = 0; i < ASize; i += 2) {
    if (A[i] % 2 == 1) {
      while (A[j] % 2 == 1) {
        j += 2;
      }
      swap(A + i, A + j);
    }
  }
  *returnSize = ASize;
  return A;
}

JavaScript

const swap = (A, i, j) => {
  const temp = A[i];
  A[i] = A[j];
  A[j] = temp;
};
var sortArrayByParityII = function(A) {
  const n = A.length;
  let j = 1;
  for (let i = 0; i < n; i += 2) {
    if (A[i] & 1) {
      while (A[j] & 1) {
        j += 2;
      }
      swap(A, i, j);
    }
  }  
  return A;
};

Golang

func sortArrayByParityII(a []int) []int {
  for i, j := 0, 1; i < len(a); i += 2 {
    if a[i]%2 == 1 {
      for a[j]%2 == 1 {
        j += 2
      }
      a[i], a[j] = a[j], a[i]
    }
  }
  return a
}

复杂度分析

时间复杂度:O(N),其中 N 是数组 A 的长度。
空间复杂度:O(1)。

酷客网相关文章:

赞(0)

评论 抢沙发

评论前必须登录!