LeetCode 842.将数组拆分成斐波那契序列

力扣 842. 将数组拆分成斐波那契序列

题目描述

给定一个数字字符串 S,比如 S = “123456579”,我们可以将它分成斐波那契式的序列 [123, 456, 579]。

形式上,斐波那契式序列是一个非负整数列表 F,且满足:

 • 0 <= F[i] <= 2^31 - 1,(也就是说,每个整数都符合 32 位有符号整数类型);

 • F.length >= 3;

 • 对于所有的0 <= i < F.length - 2,都有 F[i] + F[i+1] = F[i+2] 成立。

另外,请注意,将字符串拆分成小块时,每个块的数字一定不要以零开头,除非这个块是数字 0 本身。

返回从 S 拆分出来的任意一组斐波那契式的序列块,如果不能拆分则返回 []。

示例 1:

输入:"123456579"
输出:[123,456,579]

示例 2:

输入: "11235813"
输出: [1,1,2,3,5,8,13]

示例 3:

输入: "112358130"
输出: []
解释: 这项任务无法完成。

示例 4:

输入:"0123"
输出:[]
解释:每个块的数字不能以零开头,因此 "01","2","3" 不是有效答案。

示例 5:

输入: "1101111"
输出: [110, 1, 111]
解释: 输出 [11,0,11,11] 也同样被接受。

提示:

 • 1 <= S.length <= 200

 • 字符串 S 中只含有数字。

解决方案

方法:回溯 + 剪枝

将给定的字符串拆分成斐波那契式序列,可以通过回溯的方法实现。

使用列表存储拆分出的数,回溯过程中维护该列表的元素,列表初始为空。遍历字符串的所有可能的前缀,作为当前被拆分出的数,然后对剩余部分继续拆分,直到整个字符串拆分完毕。

根据斐波那契式序列的要求,从第 3 个数开始,每个数都等于前 2 个数的和,因此从第 3 个数开始,需要判断拆分出的数是否等于前 2 个数的和,只有满足要求时才进行拆分,否则不进行拆分。

回溯过程中,还有三处可以进行剪枝操作。

 • 拆分出的数如果不是 0,则不能以 0 开头,因此如果字符串剩下的部分以 0 开头,就不需要考虑拆分出长度大于 1 的数,因为长度大于 1 的数以 0 开头是不符合要求的,不可能继续拆分得到斐波那契式序列;

 • 拆分出的数必须符合 32 位有符号整数类型,即每个数必须在 [0,2^31 – 1] 的范围内,如果拆分出的数大于 2^31 – 1,则不符合要求,长度更大的数的数值也一定更大,一定也大于 2^31 – 1,因此不可能继续拆分得到斐波那契式序列;

 • 如果列表中至少有 2 个数,并且拆分出的数已经大于最后 2 个数的和,就不需要继续尝试拆分了。

当整个字符串拆分完毕时,如果列表中至少有 3 个数,则得到一个符合要求的斐波那契式序列,返回列表。如果没有找到符合要求的斐波那契式序列,则返回空列表。

实现方面,回溯需要带返回值,表示是否存在符合要求的斐波那契式序列。

代码

Java

class Solution {
  public List<Integer> splitIntoFibonacci(String S) {
    List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
    backtrack(list, S, S.length(), 0, 0, 0);
    return list;
  }

  public boolean backtrack(List<Integer> list, String S, int length, int index, int sum, int prev) {
    if (index == length) {
      return list.size() >= 3;
    }
    long currLong = 0;
    for (int i = index; i < length; i++) {
      if (i > index && S.charAt(index) == '0') {
        break;
      }
      currLong = currLong * 10 + S.charAt(i) - '0';
      if (currLong > Integer.MAX_VALUE) {
        break;
      }
      int curr = (int) currLong;
      if (list.size() >= 2) {
        if (curr < sum) {
          continue;
        } else if (curr > sum) {
          break;
        }
      }
      list.add(curr);
      if (backtrack(list, S, length, i + 1, prev + curr, curr)) {
        return true;
      } else {
        list.remove(list.size() - 1);
      }
    }
    return false;
  }
}

C++

class Solution {
public:
  vector<int> splitIntoFibonacci(string S) {
    vector<int> list;
    backtrack(list, S, S.length(), 0, 0, 0);
    return list;
  }

  bool backtrack(vector<int>& list, string S, int length, int index, long long sum, int prev) {
    if (index == length) {
      return list.size() >= 3;
    }
    long long curr = 0;
    for (int i = index; i < length; i++) {
      if (i > index && S[index] == '0') {
        break;
      }
      curr = curr * 10 + S[i] - '0';
      if (curr > INT_MAX) {
        break;
      }
      if (list.size() >= 2) {
        if (curr < sum) {
          continue;
        }
        else if (curr > sum) {
          break;
        }
      }
      list.push_back(curr);
      if (backtrack(list, S, length, i + 1, prev + curr, curr)) {
        return true;
      }
      list.pop_back();
    }
    return false;
  }
};

JavaScript

var splitIntoFibonacci = function(S) {
  const list = new Array().fill(0);
  backtrack(list, S, S.length, 0, 0, 0);
  return list;
};

const backtrack = (list, S, length, index, sum, prev) => {
  if (index === length) {
    return list.length >= 3;
  }
  let currLong = 0;
  for (let i = index; i < length; i++) {
    if (i > index && S[index] === '0') {
      break;
    }
    currLong = currLong * 10 + S[i].charCodeAt() - '0'.charCodeAt();
    if (currLong > Math.pow(2, 31) - 1) {
      break;
    }
    let curr = currLong;
    if (list.length >= 2) {
      if (curr < sum) {
        continue;
      } else if (curr > sum) {
        break;
      }
    }
    list.push(curr);
    if (backtrack(list, S, length, i + 1, prev + curr, curr)) {
      return true;
    } else {
      list.splice(list.length - 1, 1);
    }
  }
  return false;
}

Python3

class Solution:
  def splitIntoFibonacci(self, S: str) -> List[int]:
    ans = list()

    def backtrack(index: int):
      if index == len(S):
        return len(ans) >= 3

      curr = 0
      for i in range(index, len(S)):
        if i > index and S[index] == "0":
          break
        curr = curr * 10 + ord(S[i]) - ord("0")
        if curr > 2**31 - 1:
          break

        if len(ans) < 2 or curr == ans[-2] + ans[-1]:
          ans.append(curr)
          if backtrack(i + 1):
            return True
          ans.pop()
        elif len(ans) > 2 and curr > ans[-2] + ans[-1]:
          break

      return False

    backtrack(0)
    return ans

Golang

func splitIntoFibonacci(s string) (F []int) {
  n := len(s)
  var backtrack func(index, sum, prev int) bool
  backtrack = func(index, sum, prev int) bool {
    if index == n {
      return len(F) >= 3
    }

    cur := 0
    for i := index; i < n; i++ {
      // 每个块的数字一定不要以零开头,除非这个块是数字 0 本身
      if i > index && s[index] == '0' {
        break
      }

      cur = cur*10 + int(s[i]-'0')
      // 拆出的整数要符合 32 位有符号整数类型
      if cur > math.MaxInt32 {
        break
      }

      // F[i] + F[i+1] = F[i+2]
      if len(F) >= 2 {
        if cur < sum {
          continue
        }
        if cur > sum {
          break
        }
      }

      // cur 符合要求,加入序列 F
      F = append(F, cur)
      if backtrack(i+1, prev+cur, cur) {
        return true
      }
      F = F[:len(F)-1]
    }
    return false
  }
  backtrack(0, 0, 0)
  return
}

C

bool backtrack(int* list, int* listSize, char* S, int length, int index, long long sum, int prev) {
  if (index == length) {
    return (*listSize) >= 3;
  }
  long long curr = 0;
  for (int i = index; i < length; i++) {
    if (i > index && S[index] == '0') {
      break;
    }
    curr = curr * 10 + S[i] - '0';
    if (curr > INT_MAX) {
      break;
    }
    if ((*listSize) >= 2) {
      if (curr < sum) {
        continue;
      } else if (curr > sum) {
        break;
      }
    }
    list[(*listSize)++] = curr;
    if (backtrack(list, listSize, S, length, i + 1, prev + curr, curr)) {
      return true;
    }
    (*listSize)--;
  }
  return false;
}

int* splitIntoFibonacci(char* S, int* returnSize) {
  int n = strlen(S);
  int* list = malloc(sizeof(int) * n);
  *returnSize = 0;
  backtrack(list, returnSize, S, strlen(S), 0, 0, 0);
  return list;
}

复杂度分析

时间复杂度:图片,其中 n 是字符串的长度,C 是题目规定的整数范围2^31 - 1。在回溯的过程中,实际上真正进行「回溯」的只有前 2 个数,而从第 3 个数开始,整个斐波那契数列是可以被唯一确定的,整个回溯过程只起到验证(而不是枚举)的作用。对于前 2 个数,它们的位数不能超过图片,那么枚举的空间为图片;对于后面的所有数,回溯的过程是没有「分支」的,因此时间复杂度为 O(n),相乘即可得到总时间复杂度 图片。

空间复杂度:O(n),其中 n 是字符串的长度。除了返回值以外,空间复杂度主要取决于回溯过程中的递归调用层数,最大为 n。

酷客网相关文章:

赞(0)

评论 抢沙发

评论前必须登录!