LeetCode 349.两个数组的交集

力扣 349. 两个数组的交集

题目描述

给定两个数组,编写一个函数来计算它们的交集。

示例 1:

输入:nums1 = [1,2,2,1], nums2 = [2,2]
输出:[2]

示例 2:

输入:nums1 = [4,9,5], nums2 = [9,4,9,8,4]
输出:[9,4]

说明:

 • 输出结果中的每个元素一定是唯一的。
 • 我们可以不考虑输出结果的顺序。

解决方案一

方法一:两个集合

计算两个数组的交集,直观的方法是遍历数组 nums1,对于其中的每个元素,遍历数组 nums2 判断该元素是否在数组 nums2 中,如果存在,则将该元素添加到返回值。假设数组 nums1 和 nums2 的长度分别是 m 和 n,则遍历数组 nums1 需要 O(m) 的时间,判断 nums1 中的每个元素是否在数组 nums2 中需要 O(n) 的时间,因此总时间复杂度是 O(mn)。

如果使用哈希集合存储元素,则可以在 O(1) 的时间内判断一个元素是否在集合中,从而降低时间复杂度。

首先使用两个集合分别存储两个数组中的元素,然后遍历较小的集合,判断其中的每个元素是否在另一个集合中,如果元素也在另一个集合中,则将该元素添加到返回值。该方法的时间复杂度可以降低到 O(m + n)。

实现代码

Java 实现

class Solution {
  public int[] intersection(int[] nums1, int[] nums2) {
    Set<Integer> set1 = new HashSet<Integer>();
    Set<Integer> set2 = new HashSet<Integer>();
    for (int num : nums1) {
      set1.add(num);
    }
    for (int num : nums2) {
      set2.add(num);
    }
    return getIntersection(set1, set2);
  }

  public int[] getIntersection(Set<Integer> set1, Set<Integer> set2) {
    if (set1.size() > set2.size()) {
      return getIntersection(set2, set1);
    }
    Set<Integer> intersectionSet = new HashSet<Integer>();
    for (int num : set1) {
      if (set2.contains(num)) {
        intersectionSet.add(num);
      }
    }
    int[] intersection = new int[intersectionSet.size()];
    int index = 0;
    for (int num : intersectionSet) {
      intersection[index++] = num;
    }
    return intersection;
  }
}

Python3 实现

class Solution:
  def intersection(self, nums1: List[int], nums2: List[int]) -> List[int]:
    set1 = set(nums1)
    set2 = set(nums2)
    return self.set_intersection(set1, set2)

  def set_intersection(self, set1, set2):
    if len(set1) > len(set2):
      return self.set_intersection(set2, set1)
    return [x for x in set1 if x in set2]

C++ 实现

class Solution {
public:
  vector<int> intersection(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {
    unordered_set<int> set1, set2;
    for (auto& num : nums1) {
      set1.insert(num);
    }
    for (auto& num : nums2) {
      set2.insert(num);
    }
    return getIntersection(set1, set2);
  }

  vector<int> getIntersection(unordered_set<int>& set1, unordered_set<int>& set2) {
    if (set1.size() > set2.size()) {
      return getIntersection(set2, set1);
    }
    vector<int> intersection;
    for (auto& num : set1) {
      if (set2.count(num)) {
        intersection.push_back(num);
      }
    }
    return intersection;
  }
};

JavaScript 实现

const set_intersection = (set1, set2) => {
  if (set1.size > set2.size) {
    return set_intersection(set2, set1);
  }
  const intersection = new Set();
  for (const num of set1) {
    if (set2.has(num)) {
      intersection.add(num);
    }
  }
  return [...intersection];
}

var intersection = function(nums1, nums2) {
  const set1 = new Set(nums1);
  const set2 = new Set(nums2);
  return set_intersection(set1, set2);
};

Golang 实现

func intersection(nums1 []int, nums2 []int) (intersection []int) {
  set1 := map[int]struct{}{}
  for _, v := range nums1 {
    set1[v] = struct{}{}
  }
  set2 := map[int]struct{}{}
  for _, v := range nums2 {
    set2[v] = struct{}{}
  }
  if len(set1) > len(set2) {
    set1, set2 = set2, set1
  }
  for v := range set1 {
    if _, has := set2[v]; has {
      intersection = append(intersection, v)
    }
  }
  return
}

C 实现

struct unordered_set {
  int key;
  UT_hash_handle hh;
};

struct unordered_set* find(struct unordered_set** hashtable, int ikey) {
  struct unordered_set* tmp;
  HASH_FIND_INT(*hashtable, &ikey, tmp);
  return tmp;
}

void insert(struct unordered_set** hashtable, int ikey) {
  struct unordered_set* tmp = find(hashtable, ikey);
  if (tmp != NULL) return;
  tmp = malloc(sizeof(struct unordered_set));
  tmp->key = ikey;
  HASH_ADD_INT(*hashtable, key, tmp);
}

int* getIntersection(struct unordered_set** set1, struct unordered_set** set2, int* returnSize) {
  if (HASH_COUNT(*set1) > HASH_COUNT(*set2)) {
    return getIntersection(set2, set1, returnSize);
  }
  int* intersection = malloc(sizeof(int) * (HASH_COUNT(*set1) + HASH_COUNT(*set2)));
  struct unordered_set *s, *tmp;
  HASH_ITER(hh, *set1, s, tmp) {
    if (find(set2, s->key)) {
      intersection[(*returnSize)++] = s->key;
    }
  }
  return intersection;
}

int* intersection(int* nums1, int nums1Size, int* nums2, int nums2Size, int* returnSize) {
  *returnSize = 0;
  struct unordered_set *set1 = NULL, *set2 = NULL;
  for (int i = 0; i < nums1Size; i++) {
    insert(&set1, nums1[i]);
  }
  for (int i = 0; i < nums2Size; i++) {
    insert(&set2, nums2[i]);
  }

  return getIntersection(&set1, &set2, returnSize);
}

复杂度分析

时间复杂度:O(m + n),其中 m 和 n 分别是两个数组的长度。使用两个集合分别存储两个数组中的元素需要 O(m + n) 的时间,遍历较小的集合并判断元素是否在另一个集合中需要 O(min(m,n)) 的时间,因此总时间复杂度是 O(m + n)。
空间复杂度:O(m + n),其中 m 和 n 分别是两个数组的长度。空间复杂度主要取决于两个集合。

解决方案二

方法二:排序 + 双指针

如果两个数组是有序的,则可以使用双指针的方法得到两个数组的交集。

首先对两个数组进行排序,然后使用两个指针遍历两个数组。可以预见的是加入答案的数组的元素一定是递增的,为了保证加入元素的唯一性,我们需要额外记录变量 pre 表示上一次加入答案数组的元素。

初始时,两个指针分别指向两个数组的头部。每次比较两个指针指向的两个数组中的数字,如果两个数字不相等,则将指向较小数字的指针右移一位,如果两个数字相等,且该数字不等于 pre ,将该数字添加到答案并更新 pre 变量,同时将两个指针都右移一位。当至少有一个指针超出数组范围时,遍历结束。

实现代码

Java 实现

class Solution {
  public int[] intersection(int[] nums1, int[] nums2) {
    Arrays.sort(nums1);
    Arrays.sort(nums2);
    int length1 = nums1.length, length2 = nums2.length;
    int[] intersection = new int[length1 + length2];
    int index = 0, index1 = 0, index2 = 0;
    while (index1 < length1 && index2 < length2) {
      int num1 = nums1[index1], num2 = nums2[index2];
      if (num1 == num2) {
        // 保证加入元素的唯一性
        if (index == 0 || num1 != intersection[index - 1]) {
          intersection[index++] = num1;
        }
        index1++;
        index2++;
      } else if (num1 < num2) {
        index1++;
      } else {
        index2++;
      }
    }
    return Arrays.copyOfRange(intersection, 0, index);
  }
}

Python3 实现

class Solution:
  def intersection(self, nums1: List[int], nums2: List[int]) -> List[int]:
    nums1.sort()
    nums2.sort()
    length1, length2 = len(nums1), len(nums2)
    intersection = list()
    index1 = index2 = 0
    while index1 < length1 and index2 < length2:
      num1 = nums1[index1]
      num2 = nums2[index2]
      if num1 == num2:
        # 保证加入元素的唯一性
        if not intersection or num1 != intersection[-1]:
          intersection.append(num1)
        index1 += 1
        index2 += 1
      elif num1 < num2:
        index1 += 1
      else:
        index2 += 1
    return intersection

C++ 实现

class Solution {
public:
  vector<int> intersection(vector<int>& nums1, vector<int>& nums2) {
    sort(nums1.begin(), nums1.end());
    sort(nums2.begin(), nums2.end());
    int length1 = nums1.size(), length2 = nums2.size();
    int index1 = 0, index2 = 0;
    vector<int> intersection;
    while (index1 < length1 && index2 < length2) {
      int num1 = nums1[index1], num2 = nums2[index2];
      if (num1 == num2) {
        // 保证加入元素的唯一性
        if (!intersection.size() || num1 != intersection.back()) {
          intersection.push_back(num1);
        }
        index1++;
        index2++;
      } else if (num1 < num2) {
        index1++;
      } else {
        index2++;
      }
    }
    return intersection;
  }
};

JavaScript 实现

var intersection = function(nums1, nums2) {
  nums1.sort((x, y) => x - y);
  nums2.sort((x, y) => x - y);
  const length1 = nums1.length, length2 = nums2.length;
  let index1 = 0, index2 = 0;
  const intersection = [];
  while (index1 < length1 && index2 < length2) {
    const num1 = nums1[index1], num2 = nums2[index2];
    if (num1 === num2) {
      // 保证加入元素的唯一性
      if (!intersection.length || num1 !== intersection[intersection.length - 1]) {
        intersection.push(num1);
      }
      index1++;
      index2++;
    } else if (num1 < num2) {
      index1++;
    } else {
      index2++;
    }
  }
  return intersection;
};

Golang 实现

func intersection(nums1 []int, nums2 []int) (res []int) {
  sort.Ints(nums1)
  sort.Ints(nums2)
  for i, j := 0, 0; i < len(nums1) && j < len(nums2); {
    x, y := nums1[i], nums2[j]
    if x == y {
      if res == nil || x > res[len(res)-1] {
        res = append(res, x)
      }
      i++
      j++
    } else if x < y {
      i++
    } else {
      j++
    }
  }
  return
}

C 实现

int cmp(void* a, void* b) {
  return *(int*)a - *(int*)b;
}

int* intersection(int* nums1, int nums1Size, int* nums2, int nums2Size, int* returnSize) {
  qsort(nums1, nums1Size, sizeof(int), cmp);
  qsort(nums2, nums2Size, sizeof(int), cmp);
  *returnSize = 0;
  int index1 = 0, index2 = 0;
  int* intersection = malloc(sizeof(int) * (nums1Size + nums2Size));
  while (index1 < nums1Size && index2 < nums2Size) {
    int num1 = nums1[index1], num2 = nums2[index2];
    if (num1 == num2) {
      // 保证加入元素的唯一性
      if (!(*returnSize) || num1 != intersection[(*returnSize) - 1]) {
        intersection[(*returnSize)++] = num1;
      }
      index1++;
      index2++;
    } else if (num1 < num2) {
      index1++;
    } else {
      index2++;
    }
  }
  return intersection;
}

复杂度分析

时间复杂度:O(m log m + n log n),其中 m 和 n 分别是两个数组的长度。对两个数组排序的时间复杂度分别是 O(m log m) 和 O(n log n),双指针寻找交集元素的时间复杂度是 O(m + n),因此总时间复杂度是 O(m log m + n log n)。
空间复杂度:O(log m + log n),其中 m 和 n 分别是两个数组的长度。空间复杂度主要取决于排序使用的额外空间。

酷客网相关文章:

赞(0)

评论 抢沙发

评论前必须登录!