LeetCode 1356.根据数字二进制下 1 的数目排序

力扣 1356. 根据数字二进制下 1 的数目排序

题目描述

给你一个整数数组 arr 。请你将数组中的元素按照其二进制表示中数字 1 的数目升序排序。

如果存在多个数字二进制中 1 的数目相同,则必须将它们按照数值大小升序排列。

请你返回排序后的数组。

示例 1:

输入:arr = [0,1,2,3,4,5,6,7,8]
输出:[0,1,2,4,8,3,5,6,7]
解释:[0] 是唯一一个有 0 个 1 的数。
[1,2,4,8] 都有 1 个 1 。
[3,5,6] 有 2 个 1 。
[7] 有 3 个 1 。
按照 1 的个数排序得到的结果数组为 [0,1,2,4,8,3,5,6,7]

示例 2:

输入:arr = [1024,512,256,128,64,32,16,8,4,2,1]
输出:[1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024]
解释:数组中所有整数二进制下都只有 1 个 1 ,所以你需要按照数值大小将它们排序。

示例 3:

输入:arr = [10000,10000]
输出:[10000,10000]

示例 4:

输入:arr = [2,3,5,7,11,13,17,19]
输出:[2,3,5,17,7,11,13,19]

示例 5:

输入:arr = [10,100,1000,10000]
输出:[10,100,10000,1000]

提示:

 • 1 <= arr.length <= 500
 • 0 <= arr[i] <= 10^4

解决方案一

前言

题目本身很简单,只要调用系统自带的排序函数,然后自己改写一下排序规则即可,所以这里主要讲讲如何计算数字二进制下 1 的个数。

方法一:暴力

对每个十进制的数转二进制的时候统计一下 1 的个数即可。

实现代码

C++

class Solution {
public:
  int get(int x){
    int res = 0;
    while (x) {
      res += (x % 2);
      x /= 2;
    }
    return res;
  }
  vector<int> sortByBits(vector<int>& arr) {
    vector<int> bit(10001, 0);
    for (auto x: arr) {
      bit[x] = get(x);
    }
    sort(arr.begin(),arr.end(),[&](int x,int y){
      if (bit[x] < bit[y]) {
        return true;
      }
      if (bit[x] > bit[y]) {
        return false;
      }
      return x < y;
    });
    return arr;
  }
};

Java

class Solution {
  public int[] sortByBits(int[] arr) {
    int[] bit = new int[10001];
    List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
    for (int x : arr) {
      list.add(x);
      bit[x] = get(x);
    }
    Collections.sort(list, new Comparator<Integer>() {
      public int compare(Integer x, Integer y) {
        if (bit[x] != bit[y]) {
          return bit[x] - bit[y];
        } else {
          return x - y;
        }
      }
    });
    for (int i = 0; i < arr.length; ++i) {
      arr[i] = list.get(i);
    }
    return arr;
  }

  public int get(int x) {
    int res = 0;
    while (x != 0) {
      res += x % 2;
      x /= 2;
    }
    return res;
  }
}

Golang

func onesCount(x int) (c int) {
  for ; x > 0; x /= 2 {
    c += x % 2
  }
  return
}

func sortByBits(a []int) []int {
  sort.Slice(a, func(i, j int) bool {
    x, y := a[i], a[j]
    cx, cy := onesCount(x), onesCount(y)
    return cx < cy || cx == cy && x < y
  })
  return a
}

C

int* bit;

int get(int x) {
  int res = 0;
  while (x) {
    res += (x % 2);
    x /= 2;
  }
  return res;
}

int cmp(void* _x, void* _y) {
  int x = *(int*)_x, y = *(int*)_y;
  return bit[x] == bit[y] ? x - y : bit[x] - bit[y];
}

int* sortByBits(int* arr, int arrSize, int* returnSize) {
  bit = malloc(sizeof(int) * 10001);
  memset(bit, 0, sizeof(int) * 10001);
  for (int i = 0; i < arrSize; ++i) {
    bit[arr[i]] = get(arr[i]);
  }
  qsort(arr, arrSize, sizeof(int), cmp);
  free(bit);
  *returnSize = arrSize;
  return arr;
}

复杂度分析

时间复杂度:O(n log n),其中 n 为整数数组 arr 的长度。

空间复杂度:O(n),其中 n 为整数数组 arr 的长度。

解决方案二

方法二:递推预处理

我们定义 bit[i] 为数字 i 二进制表示下数字 1 的个数,则可以列出递推式:

LeetCode 1356.根据数字二进制下 1 的数目排序

所以我们线性预处理 bit 数组然后去排序即可。

实现代码

C++

class Solution {
public:
  vector<int> sortByBits(vector<int>& arr) {
    vector<int> bit(10001, 0);
    for (int i = 1;i <= 10000; ++i) {
      bit[i] = bit[i>>1] + (i & 1);
    }
    sort(arr.begin(),arr.end(),[&](int x,int y){
      if (bit[x] < bit[y]) {
        return true;
      }
      if (bit[x] > bit[y]) {
        return false;
      }
      return x < y;
    });
    return arr;
  }
};

Java

class Solution {
  public int[] sortByBits(int[] arr) {
    List<Integer> list = new ArrayList<Integer>();
    for (int x : arr) {
      list.add(x);
    }
    int[] bit = new int[10001];
    for (int i = 1; i <= 10000; ++i) {
      bit[i] = bit[i >> 1] + (i & 1);
    }
    Collections.sort(list, new Comparator<Integer>() {
      public int compare(Integer x, Integer y) {
        if (bit[x] != bit[y]) {
          return bit[x] - bit[y];
        } else {
          return x - y;
        }
      }
    });
    for (int i = 0; i < arr.length; ++i) {
      arr[i] = list.get(i);
    }
    return arr;
  }
}

Golang

var bit = [1e4 + 1]int{}

func init() {
  for i := 1; i <= 1e4; i++ {
    bit[i] = bit[i>>1] + i&1
  }
}

func sortByBits(a []int) []int {
  sort.Slice(a, func(i, j int) bool {
    x, y := a[i], a[j]
    cx, cy := bit[x], bit[y]
    return cx < cy || cx == cy && x < y
  })
  return a
}

C

int* bit;

int cmp(void* _x, void* _y) {
  int x = *(int*)_x, y = *(int*)_y;
  return bit[x] == bit[y] ? x - y : bit[x] - bit[y];
}

int* sortByBits(int* arr, int arrSize, int* returnSize) {
  bit = malloc(sizeof(int) * 10001);
  memset(bit, 0, sizeof(int) * 10001);
  for (int i = 1; i <= 10000; ++i) {
    bit[i] = bit[i >> 1] + (i & 1);
  }
  qsort(arr, arrSize, sizeof(int), cmp);
  free(bit);
  *returnSize = arrSize;
  return arr;
}

复杂度分析

时间复杂度:O(n log n),其中 n 为整数数组 arr 的长度。

空间复杂度:O(n),其中 n 为整数数组 arr 的长度。

酷客网相关文章:

赞(0)

评论 抢沙发

评论前必须登录!